logo DUOPOOLING

Algemene voorwaarden

 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden.
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Duopooling.nl.
 2. Terminologie.
  1. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'gebruiker', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een overeenkomst is gesloten met Duopooling.nl en/of aan wie een aanbieding is gedaan door Duopooling.nl.
  2. Een gebruiker is in ieder geval een ieder die een inlogcode voor het gebruik van de website Duopooling.nl heeft aangevraagd en/of heeft ontvangen.
  3. Een 'abonnementsperiode' is een periode van een jaar, waarvoor een gebruiker een overeenkomst heeft gesloten.
  4. Onder Duopooling.nl dient tevens begrepen een ieder die werkzaam is voor Duopooling.nl, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.
  5. Om de website Duopooling.nl te kunnen gebruiken is registratie verplicht. (Zie ook ons privacy beleid).
  6. Pooling is het uitwisselen van contactgegevens tussen scholen ten behoeve van de door het ministerie van OC&W verplichte tweede correctie bij het centraal schriftelijk eindexamen.
 3. Overeenkomst.
  1. Enkel door het inloggen op de website sluit de gebruiker een overeenkomst met Duopooling.nl, waarin hij/zij zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden en verklaart dat hij/zij de website uitsluitend overeenkomstig het bedoelde zal gebruiken. Tegelijkertijd verplicht Dupooling.nl zich in te spannen al datgene te leveren wat van het gebruik van de site mag worden verwacht, namelijk het op effectieve wijze invullen, uitwisselen en inzien van poolinggegevens.
  2. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de gebruiker Duopolling.nl toestemming de gegevens die op de website worden ingevuld op te slaan, te bewaren en te gebruiken voor een goede werking van de website, waaronder het zichtbaar en bruikbaar maken van deze gegevens voor andere scholen. (Zie ook ons privacy beleid).
 4. Voorwaarden van gebruiker worden uitgesloten.
  1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Recht.
  1. Op alle aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Duopooling.nl is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.
 6. Correspondentie
  1. Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en betalingsherinneringen.
  2. De gebruiker is verplicht om een e-mailadres aan Duopooling.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen. Wijzigingen moeten direct aan Duopooling.nl worden doorgegeven op de manier die Duopooling.nl voorschrijft.
  3. E-mail die is verstuurd naar het door gebruiker opgegeven e-mailadres wordt geacht te zijn aangekomen.
 7. Aansprakelijkheid.
  1. Alle informatie die Duopooling.nl communiceert via de website en via andere (elektronische) wegen zoals e-mail alsmede alle software, tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden, zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.
  2. Duopooling.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, materieel noch immaterieel, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Duopooling.nl verzonden e-mails. 
  3. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies van derden, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Duopooling.nl.
  4. Duopooling.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Duopooling.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De gebruiker wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn/haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
  5. Duopooling.nl is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site tot stand zijn gekomen.
 8. Eigendom.
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle, krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Duopooling.nl of haar licentiegever(s). Gebruiker verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
  2. Materiaal dat door de gebruiker is aangeleverd blijft eigendom van de gebruiker, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Gebruiker garandeert Duopooling.nl dat een opdracht die gebruiker aan Duopooling.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.
 9. Abonnementsperiode.
  1. Een overeenkomst tussen gebruiker en Duopooling.nl wordt aangegaan voor de periode van een jaar en loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend. Na het verstrijken van de abonnementsperiode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij de gebruiker vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De gebruiker wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De nieuwe abonnementsperiode gaat in op één september volgend op de vorige abonnementsperiode.
 10. Facturen.
  1. Door het aangaan van een overeenkomst gaat een gebruiker automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per e-mail. Facturen worden dus niet per post verzonden.
  2. Klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na verzending van de factuur per e-mail te worden ingediend.
  3. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn wordt de gebruiker geacht akkoord te zijn met de ontvangen factuur.
  4. Indien gebruiker namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de gebruiker te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de gebruiker ten tijde van het verstrekken van de opdracht niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan.
  5. Doorlopende zaken worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een gebruiker een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie van een reeds betaald bedrag vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe abonnementsperiode. De gebruiker is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe abonnementsperiode heeft opgezegd.
  6. Facturen dienen ten laatste 10 (tien) dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet op de bankrekening van Duopooling.nl is bijgeschreven, is de gebruiker automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
  7. Indien gebruiker in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De alsdan eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
  8. Ingeval Duopooling.nl kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de gebruiker het meerdere ook verschuldigd aan Duopooling.nl.
  9. Indien de gebruiker in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur zal Duopooling.nl een eerste betalingsherinnering sturen per e-mail.
  10. Duopooling.nl zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de gebruiker niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
  11. Duopooling.nl is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de gebruiker niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.
 11. Opschorting/stopzetting dienstverlening.
  1. Duopooling.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de gebruiker op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Duopooling.nl
  3. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie van gedane betalingen plaats.
 12. Recht om diensten te weigeren.
  1. Duopooling.nl heeft het recht om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen diensten te weigeren of te annuleren.
 13. Vrijwaring.
  1. Door het gebruik van de site van Duopooling vrijwaart gebruiker Duopooling.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik van de website en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
  2. Gebruiker vrijwaart Duopooling.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product.
 14. Prijsverhoging.
  1. Duopooling is gerechtigd haar tarieven zonder voorafgaande berichtgeving aan te passen. Tariefswijzigingen gaan pas in bij het verlengen van de abonnementsperiode
 15. Wijziging Algemene Voorwaarden.
  1. Duopooling.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de gebruiker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Duopooling.nl is daarvoor afdoende.
 16. Ontbindende voorwaarden.
  1. Duopooling.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
   • het faillissement van de gebruiker is uitgesproken;
   • gebruiker surseance van betaling aanvraagt;
   • aan gebruiker surseance van betaling verleend is;
   • gebruiker de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
   • Duopooling.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de gebruiker om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
   • gebruiker handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Duopooling.nl
Versie 1.1 d.d. 18 januari 2014

Gratis proberen

Nu aanmelden >